12 ธันวาคม 2563 การยกระดับสมาธิเข้าสู่กรรมฐานเต็มกำลัง