14 สิงหาคม 2564 การพิจารณาตัดขันธุ์ห้า
14 สิงหาคม 2564 การพิจารณาตัดขันธุ์ห้า