5 มิถุนายน 2564 อรูปสมาบัติ
5 มิถุนายน 2564 อรูปสมาบัติ