13 ตุลาคม 2562 ตัดกาย ตัดขันธุ์ห้า ม้างกาย เจริญวิปัสสนาญาณ
13 ตุลาคม 2562 ตัดกาย ตัดขันธุ์ห้า ม้างกาย เจริญวิปัสสนาญาณ

13 ตุลาคม 2562 ตัดกาย ตัดขันธุ์ห้า ม้างกาย เจริญวิปัสสนาญาณ

ถอดเสียงและเรียบเรียง โดย คุณพริมวดี ศัลยพงษ์