9 พฤษภาคม 2563 การพิจารณาธรรม เมตตาสมาธิ
9 พฤษภาคม 2563 การพิจารณาธรรม เมตตาสมาธิ

9 พฤษภาคม 2563 การพิจารณาธรรม เมตตาสมาธิ

ถอดเสียงและเรียบเรียง โดย คุณกุลภัสสร์ แสงคำ