สำหรับท่านที่เข้าเรียนหลักสูตรครูเมตตาสมาธิแล้ว

กรุณาแจ้งชื่อลงทะเบียนของท่านในห้องครูเมตตาสมาธิด้วยครับ

อัปโหลดไฟล์ถอดเสียง