ถอดเสียงธรรมเมตตาสมาธิ
ถอดเสียงธรรมเมตตาสมาธิ

4 เมษายน 2563 ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาพิจารณาตัดร่างกาย พิจารณาอสุภะ พิจารณาในอาการ 32 อารมณ์พระนิพพาน

ถอดเสียงและเรียบเรียง …