เมตตาสมาธิ
ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน