ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต

“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงธรรมเมตตาสมาธิ

ฟังเสียงเมตตาสมาธิ

พื้นฐานเมตตาสมาธิ

หลักการปฏิบัติใน
เมตตาสมาธิขั้นสูง

ถอดเสียงธรรมเมตตาสมาธิ

การเจริญวิปัสสนาญาณ

ทำไมต้องเป็นเมตตาสมาธิ
จิตเมตตาเป็นบุญใหญ่
ทำสมาธิอย่างง่าย ให้ได้ฌาณ
วิชชาที่อยู่รอดในภัยพิบัติ