สำหรับท่านที่เข้าเรียนหลักสูตรครูเมตตาสมาธิแล้ว
กรุณาแจ้งชื่อลงทะเบียนแล้ว ในห้องครูเมตตาสมาธิด้วยครับ

อัปโหลดไฟล์ถอดเสียง